Jimi Hendrix™ 1969 Flying V in Aged Ebony  &  Jimi Hendrix™ 1967 SG Custom in Aged Polaris White

Jimi Hendrix™ 1969 Flying V in Aged Ebony & Jimi Hendrix™ 1967 SG Custom in Aged Polaris White

Redacção
EGITANA